Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

 

(מאמרים הנגישים באופן מקוון (המאמרים והמצגות באנגלית

 

 

קדם-פרסומים


 

RNase חלקו של מתאם מולקולרי שאינו בררני בהתפתחותן של מערכות מניעת התאם עצמי מבוססות

(יבXקישור לביור) ק. ארז, א. ג'נגיד, א. פלדהיים, ת. פרידלנדר

 

משחק ההכלה: בין בעיית הכבאים לבעיית המלאך של קונווי

(יבXקישור לאר) א. ישראלי, א. פלדהיים

 

מעריכי התמדה וכדור עבור תהליכי גאוס יציבים

(יבXקישור לאר) נ. פלדהיים, א. פלדהיים, ס. מוקהרג'י

 

מעבר פאזה בהסתברות של הצטופפות והתדללות של אפסים עבור תהליכים גאוסיים יציבים

(יבXקישור לאר)נ. פלדהים, א.פלדהיים, לקשמי פריה

 

צפויים להתפרסם בקרוב


 

הקצאה מאוזנת לטווח ארוך באמצעות דילול

(יבXקישור לאר) א. גוראל-גורביץ׳, ג׳. לי, א. פלדהיים

Annals of Applied Probability, to appear.

 

2023


 

העתקות הפיכות בין תת-גרפים ואוריאנטציות המשמרים זרימות-עלות-מזערית

(קישור לירחון) א. אלמלך, א. פלדהיים

Electronic Journal of Cominbatorics, 30.1 (2023): P1.9.

 

ציור גרפים חוץ מישוריים באמצעות מספר סופי של אורכי צלעות

(קישור לירחון)ז. באחז'יאן, א. נ. פלדהיים

Computational Geometry 110, 101964.

 

2022


 

בעיית הכבאים בגרף שכבות

(קישור לירחון)א. דויטש, ר. הוד, א. נ. פלדהיים

Discrete Mathematics 345.12 (2022): 113103.

 

הקצאה מאוזנת על גרפים כלליים

(קישור לירחון) נ. בנסאל, א. נ. פלדהיים

Proceedings of the 54th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing. 2022.

 

2021


 

ממוצע ומִזְעָר של משתנים מקריים בלתי-תלויים

 

(קישור לירחון) .א.נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים

Israel Journal of Mathematics (2021). https://doi.org/10.1007/s11856-021-2195-0.

 

 

כוחו של דילול באיזון עומסים

(קישור לירחון)א. גוראל-גורביץ', א. נ. פלדהיים

Electronic Communications in Probability 2021, Vol. 26, paper no. 34, 1-8.

 

התמדה של תהליכי גאוס אחידים-בזמן: נקודת השקפה ספקטראלית

(קישור לירחון) Annals of Probability, Vol. 49, No. 3, 1067-1096. ש. ניצן, א.נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים

מצגת ההרצאה

 

2020


האופרטור של משחק 15 המוכלל וזנב הליפשיץ שלו

(יבXקישור לאר)א. נ. פלדהיים, א. סודין

 

 

התכנסותו של תהליך הקבלה לפי אחוזון עם כוח וטו

(קישור לירחון) .https://doi.org/10.1016/j.spa.2019.12.005 ,Stochastic Processes and Their Applications (2020) א. נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים

 

דילולים-d איזון עומסים תחת

(קישור לירחון) .מהדורה 25, כרך 1, עמודים 1--13 ,Electronic Communications in Probability (2020) ג'. לי, א. נ. פלדהיים,

מצגת ההרצאה

 

2019


סדר ארוך-טווח במודל פוץ שלושה-מצבי בממדים גבוהים

(יבXקישור לאר) .מהדורה 21, כרך 5, עמודים 1509--1570 ,Journal of the European Mathematical Society (2019) י. ספינקה, א. נ. פלדהיים,

מצגת ההרצאה

 

2018


על ההסתברות שתהליך גאוסי עם פער ספקטרלי נותר אי-שלילי לאורך מקטע ארוך

(יבXקישור לאר) International Mathematics Research Notices (rny248) ב. ג'יי, פ. נזשרוב, ש. ניצן, א.נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים

מצגת ההרצאה

 

כוחו של דילול בצמצום אי-סדירות

(יבXקישור לאר) .Probability Theory and Related Fields (2018) א. גוראל-גורביץ', ר. דוויודי, א. נ. פלדהיים, א. ראמדס,

מצגת ההרצאה

 

קבוע הגידול של קבוצות מפרידות בעלות זוגיות בממדים גבוהים

.מהדורה 27, כרך 2, עמודים 208--227 ,Combinatorics, Probability and Computing:י. ספינקה, א. נ. .פלדהיים, צפוי להתפרסם ב

 

קשיחות צביעת הכעך הבדיד ב-3 צבעים

.מהדורה 42, כרך 2, עמודים 952--994 ,Annals de l'Institut Henri Poincaré (B):ר. פלד, א. נ. פלדהיים, צפוי להתפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2017


שורשים כפולים של פולינומים עם מקדמים שלמים

.מהדורה 22, מאמר מספר 10, עמודים 23 ,Electronic Journal of Probabilityא. נ. .פלדהיים, א. סן, צפוי להתפרסם ב

 

חד-מגמתיות של זיווגים נמנעים

.מהדורה 26, כרך 1, עמודים 16-23 ,Combinatorics, Probability and Computingא. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2016


רשת בראון הנה רעש שחור דו-ממדי

.מהדורה 54, כרך 1, עמודים 162-172 Annals de l'Institut Henri Poincaré (B)ת. אליס, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

 

2015


ציור גרפים חוץ-מישוריים

.מהדורה 48, כרך 3, עמודים 260-267 Computational Geometryנ. אלון, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

פערים גדולים בין חילופי-סימן בתהליכי גאוס יציבים-בזמן

.מהדורה 11, עמודים 3021-3034 International Mathematics Research Notices:א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

הַסְדָּרָה של מטריצות לא-נורמליות באמצעות רעש גאוס

.מהדורה 18, עמודים 8724-8751 International Mathematics Research Notices:ע. זייטוני, א. נ. פלדהיים, א. פקט, התפרסם ב

 

2014


הערה בדבר תהליכי חלון נע

.מהדורה 19, עמודים 1-7 Electronic Communications in Probability:נ. אלון, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2013 עד


לא די ב3/2 כבאים

מהדורה 161, כרכים 1-2 (2013), עמודים 301-306 Discrete Applied Mathematics:ר. הוד, א. נ. פלדהיים, פורסם ב

מצגת ההרצאה

 

הוכחה נוספת לאי-שוויון ארדש-טורן, והערכה לשגיאה בכלל ויגנר

,ס. סודין, א.נ. פלדהיים

.מהדורה 545, (2011) עמודים 69-75 ,Contemporary Mathematics בסדרת Concentration, Functional Inequalities and Isoperimetry התפרסם ב

 

תוצאת אוניברסליות עבור הערך העצמי התחתון של מטריצות שונות משותפת מדגמית מסויימות

.מהדורה 20, כרך 1 (2010), עמודים 88-123 Geom. Funct. Anal.:ס. סודין, א.נ. פלדהיים, התפרסם ב

 

אי-שוויון ברון-מינקובסקי ומעגלים לא-טריויאלים בכעך הבדיד

.מהדורה 24 (2010), עמודים 892-894 ,SIAM J. Discrete Math.:נ. אלון, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

 

ניצחון מהיר במשחקי בניית גרפים בדידים

.מהדורה 17 (2008), עמודים 781-791 Combinatorics, Probability and Computing:א.נ. פלדהיים, מ. קריבילביץ', התפרסם ב

 

   
   

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות