More Personal

More Personal


My Photos


My Songs

אחד מאיתנו אינו יכול לטעות
ליאונרד כהן
תרגום: איל וינטר
(התרגום הינו אקויריטמי ללחן השיר)

דקיק הוא הנר שהדלקתי
שבך הקנאה תתעורר יתושים
בכמות אז ספגתי הם שמעו
שגופי הוא הפקר והסרתי
אבק מאותו ליל מחנק שאל
תוך נעלך השתלשל ועיניתי
לאט השמלה שלבשת שדרכה
העולם הסתכל

לליבי הרופא אז הקשיב הוא קבע
שעלי לחדול ומרשם לעצמו הוא
הכתיב בו את שמך הוא רשם
בגדול וישב הוא נואש עם פרטי
ירח דבש ששנינו בילינו יחדיו
האחות לי סיפרה, המצב בכי רע
הוא סוגר את העסק עכשיו

התאהב בך נזיר מקודש אז למדתי
כל מה שכתב אהובים חייבים ,כך
דרש לקרוע את כלל הזהב
כששוכנעתי כליל, הוא טהור ואציל
הוא הטביע עצמו במצולות גופתו
נעלמה אך רוחו במלואה ממשיכה
פה בשקט לדאות

אסקימוסי הראה לי סרט בו
אותך הוא צילם ארוכות הוא
רעד והניע בשקט את ידיו
ושפתיו הכחולות יתכן שקפא
כשהרוח נטלה את בגדייך מעל
לגופיך את עמדת קפואה
ברוחך הקרה אוי, תני לי לסעור
בתוכך